Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:  

1. przez Komendanta Miejskiego Policji lub Jego zastępców w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00,

2. przez  policjantów Zespołu Kontroli KMP w Lublinie w poniedziałki w godz. 9.00  - 17.00,
w pozostałe dni w godzinach urzędowania  7.30 - 15.30,
 

lub przez internet za pomocą e -mail: komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl          

        Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji i Jego zastępców zajmują się pracownicy Zespołu Kontroli KMP w Lublinie, którzy urzędują w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3, numery telefonów: 535-50-72; 535-46-47, 535-58-73.

        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
a także ustnie do protokołu.

        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia
, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia).

        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 21.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Witold Laskowski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Witold Laskowski
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Ślusarczyk
do góry