Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU
Zakres i sposób wykonywania czynności przez WdwPPM KMP w Lublinie opiera się na Ustawie o Policji z dnia 06.04.1990r z późn. zmianami, przepisach kodeksów karnego i postępowania karnego oraz wielu innych regulacjach prawnych. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć osobę przybyłą do jednostki, także wówczas, gdy z uwagi na właściwość miejscową lub rzeczową WK KMP w Lublinie nie jest uprawniony, bądź obowiązany do załatwienia sprawy. W przypadku zawiadomienia o przestępstwie czynności wykonywane są na miejscu, w innych sprawach osoby kierowane są do innych, właściwych do załatwienia sprawy komórek KMP Lublin.

Kontakt z pracownikami Wydziału dw z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie możliwy jest poprzez numery telefonu 0-81 535  44- 07 lub faxu 0-81 535  51- 79;


ZESPÓŁ ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który realizowane są zadania Zespołu ds.Ochrony Informacji Niejawnych jest ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005, Nr 196, poz. 1631) oraz akty wykonawcze do ustawy.
W kwestiach nieuregulowanych w wymienionej ustawie dotyczących postępowań sprawdzających i odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071).


WYDZIAŁ KADR i SZKOLENIA
Głównym zadaniem Wydziału jest wdrażanie polityki kadrowej KMP w Lublinie a w szczególności przyjmowanie i załatwianie wszystkich spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant.
Organizowanie i realizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w tym także w zakresie kultury fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego.
Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji.
Sprawy wpływające do Wydziału załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa – bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.
O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Wydziału, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez poszczególnych pracowników obsługujących dane komórki i jednostki organizacyjne.

Kontakt z pracownikami można uzyskać telefonując do sekretariatu Wydziału pod numer telefonu 0-81-535- 43-23.


ZESPÓŁ KONTROLI KMP
W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:  
1)  przez Komendanta Miejskiego Policji lub Jego zastępców w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00,
2)  przez Kierownika Zespołu Kontroli KMP, a także przez policjantów Zespołu Kontroli w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania  7.30 – 15.30,

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji i Jego zastępców zajmują się pracownicy Zespołu  Kontroli KMP w Lublinie, którzy urzędują w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3, numery telefonów:  0-81 535-50-72; 0-81 535-50-60; 0-81 535-46-47.


WYDZIAŁ PREWENCJI 
Sprawy do realizacji są wnoszone do Wydziału Prewencji pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Naczelnika Wydziału i przekazywane pracownikom do realizacji.

Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do/z Wydziału podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie, nr tel.(0-81) 535-50-42, nr fax 0-81 535-50-44.


WYDZIAŁ dw. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie o Policji, Kodeksie Postępowania Karnego lub Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Sprawy kierowane do Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, telefonicznie nr (081) 535-53-14 lub fax (081)-535-45-87.

Wpływająca korespondencja podlega rejestracji w sekretariacie Wydziału dw. z PG KMP według daty wpływu. Następnie sprawy kierowane są przez Naczelnika Wydziału do kierowników i właściwych merytorycznie pracowników do realizacji poszczególnych spraw. Projekty odpowiedzi parafowane są przez Kierowników, a następnie podpisywane przez Naczelnika Wydziału i przesyłane do ostatecznego załatwienia.

O kolejności i sposobie załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie decyduje charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy oraz termin zaznaczony na piśmie. W przypadku spraw o małym ciężarze gatunkowym lub spraw, których właściwość rzeczowa jest niezgodna z przedmiotem działalności Wydziału, sprawy przekazywane są do załatwienia do innych komórek Policji lub podmiotów zewnętrznych wobec Policji.

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 26.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Ślusarczyk Wydział Kryminalny KMP
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Ślusarczyk
do góry