Ewidencje i Rejestry - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i Rejestry

Ewidencje i Rejestry

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ:

-rejestr teczek i dokumentów jawnych,
-dziennik podawczy,
-dziennik korespondencji jawnej,
-dzienniki i rejestry przepisów prawnych,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych.


WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ:

-rejestr skarg i anonimów,
-rejestr teczek i dokumentów jawnych,
-ewidencja sprzętów w użytkowaniu,
-dziennik podawczy,
-dziennik korespondencji jawnej,
-dzienniki i rejestry przepisów prawnych,
-książka doręczeń przepisów miejscowych.


WYDZIAŁ WYWIADOWCZY:

-rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
-dziennik korespondencji jawnej sekretariatu,
-dziennik podawczy,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-książka służby i odpraw,
-książka poleceń służbowych,
-książka wydawania broni,
-książka ewidencji sprzętu,
-książka ewidencji notatników służbowych,
-książka wezwań funkcjonariuszy,
-ewidencja urlopów funkcjonariuszy,
-ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy,
-profilaktyka badań lekarskich funkcjonariuszy,
-książka służby konwojowej,
-zeszyt kontroli służby,
-księga druków ścisłego zarachowania - bloczki mandatowe,
-księga druków ścisłego zarachowania - bloczki dowodów zastępczych,
-rejestr zatrzymanych dokumentów (prawo jazdy,dowód rejestracyjny),
-dziennik przepisów,
-książka ewidencji pieczęci i stempli,
-książka kontroli broni,
-dziennik szkolenia.

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY:

-dziennik korespondencji jawnej,
-dziennik podawczy korespondencji jawnej,
-dziennik podawczy (notatki służbowe, urzędowe),
-książka doręczeń przesyłek miejscowych,
-dziennik przepisów,
-wykaz przesyłek nadanych,
-ewidencja urlopów,
-ewidencja zwolnień lekarskich,
-rejestr badań profilaktycznych,
-ewidencja szczepień ochronnych,
-ewidencja kluczy i pieczęci,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-ewidencja czasu pracy ponad normę grafikową,
-książka kontroli osób zatrzymanych,
-książka służby konwojowej,
-książka przebiegu służby,
-rejestr teczek, dokumentów, dziennika i książek ewidencyjnych.

 

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY:

-dziennik korespondencji jawnej,
-ewidencja faktur,
-ewidencja obecności,
-ewidencja pobranych i wydanych kluczy,
-dziennik przepisów (MSWiA, KGP, KWP, KMP),
-ewidencja urlopów i badań okresowych,
-rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
-ewidencja wyjść w godzinach pracy,
-ewidencja godzin nadliczbowych pracowników,
-książka doręczeń i przesyłek miejscowych,
-rejestr przesyłek nadanych i przyjętych,
-ewidencja przyjętych darowizn,
-rejestr udzielonych pomocy mieszkaniowych,
-rejestr wydanych decyzji dotyczących przyznania/odmowy równoważnika za remont mieszkania,
-rejestr teczek akt mieszkaniowych - wdowy,
-rejestr teczek akt mieszkaniowych - emerytów i rencistów,
-rejestr przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego dla emerytów, rencistów i wdów,
-rejestr przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy,
-rejestr wypadków policjantów w drodze i służbie,
-rejestr wypadków cywili w drodze,
-rejestr wypadków cywili w pracy,
-rejestr policjantów zatrudnionych przy pracach narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
-rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy,
-rejestr wydawanych zleceń,
-ewidencja sprzętu w użytkowaniu (środki trwałe),
-ewidencja sprzętu transportowego,
-ewidencja materiałów pędnych i smarów,
-rejestr decyzji o zakończeniu postępowań szkodowych,
-rejestr postępowań szkodowych,
-książka kontroli utrzymania obiektów KMP w Lublinie,
-ewidencja sprzętu kwaterunkowego,
-ewidencja sprzętu biurowego,
-ewidencja sprzętu techniki biurowej,
-ewidencja sprzętu mundurowego,
-ewidencja sprzętu oświatowego,
-ewidencja sprzętu gospodarczego,
-ewidencja sprzętu medycznego,
-ewidencja sprzętu ppoż.
-książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej,
-książka druków ścisłego zarachowania,
-rejestr osób dojeżdżających do służby,
-książka kasowa,
-książka druków ścisłego zarachowania - mandatów karnych,
-dziennik ewidencji wykonanych dokumentów-jawne,
-dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", "tajne", "poufne",
-rejestr materiałów (papieru) zużytych na powielanie INFORMACJI DZIENNEJ,
-rejestr zaliczek,
-rejestr depozytów.

 

WYDZIAŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

-dziennik korespondencji jawnej sekretariatu/pionu,
-dziennik podawczy,
-książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
-rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek (nadanych, otrzymanych),
-rejestr teczek, dokumentów, dzienników, książek ewidencyjnych jawnych,
-rejestr aktów prawnych Komendanta Miejskiego,
-skorowidz imienno-rzeczowy,
-ewidencja godzin nadliczbowych,
-rejestr urlopów,
-książka ewidencji kluczy
-rejestr zwolnień lekarskich,
-dzienniki korespondencji niejawnej z podziałem na poszczególne klauzule,
-dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
-dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych,
-rejestr teczek, dzienników, dokumentów, książek ewidencyjnych niejawnych,
-dziennik przepisów niejawnych,
-rejestr udostępnień akt ze Składnicy Akt Policji,
-rejestr akt brakowanych kat. BC,
-rejestr akt brakowanych kat. B,
-rejestr spisów akt przekazanych Składnicy Akt Policji kat. A,
-rejestr spisów akt przekazanych Składnicy Akt Policji kat. B.
 
WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI:

-dziennik korespondencji jawnej,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych,
-książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
-rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
-dziennik podawczy,
-dziennik koordynacyjny,
-dziennik KCIK,
-książka ewidencji kluczy,
-dziennik przepisów,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-dziennik telefonogramów wchodzących,
-książka ewidencji osób przebywających w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy
-skorowidz-ewidencja urlopów i badań profilaktycznych,
-skorowidz-zwolnienia lekarskie.

 

WYDZIAŁ SZTAB POLICJI:

-książka ewidencji kluczy,
-dziennik szkolenia I Kompanii NOP KWP w Lublinie,
-książka kontroli służby PDOZ KMP w Lubinie,
-rejestr badań przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w -wydychanym powietrzu,
-dziennik zgłoszenia rejestracji rzeczy,
-książka poleceń służbowych,
-rejestr użycia kanału alarmowego powiadamiania,
-dziennik sztabowy KMP w Lublinie,
-rejestr radiostacji nasobnych,
-książka przebiegu służby,
-książka służby Stanowiska Kierowania KMP w Lublinie,
-książka ewidencji sprzętu uzbrojenia,
-dziennik korespondencji jawnej,
-dziennik telegramów wchodzących,
-rejestr przeprowadzonych holowań,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych,
-książka służby - Ogniwo Ochronne KMP w Lublinie,
-książka wydarzeń- Ogniwo Ochronne KMP w Lublinie,
-książka przebiegu służby - PDOZ KMP w Lublinie,
-książka ewidencji osób przebywających w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy,
-książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach I Kompanii NOP,
-książka ewidencji przepustek jednorazowych,
-książka kontroli osób zatrzymanych KMP w Lublinie,
-książka kontroli osób zatrzymanych KWP w Lublinie,
-książka dyspozytora,
-książka wydania broni z pododdziału - Ogniwo Ochronne KMP w Lublinie,
-rejestr rozmów - Studencki telefon zaufania,
-ewidencja lokalizacji abonentów telefonicznych - "112",
-rejestr telegramów rzeczy utraconych,
-książka wydanych kamizelek kuloodpornych,
-książka depozytu broni służbowej,
-rejestr pobranej krwi do badań,
-skorowidz osób przebywających w PDOZ KMP w Lublinie,
-rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
-rejestr urlopów,
-rejestr zwolnień lekarskich,
-rejestr użycia karty dostępu na stanowisko obsługi monitoringu wizyjnego miasta Lublin,
-książka wydania osób PDOZ KMP w Lublinie,
-książka - pojazdy holowane przez Straż Miejską,
-książka służby zabezpieczenia imprez i uroczystości,
-dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych,
-rejestr sprawdzeń na urządzeniu Morpho Touch (AFIS),
-książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
-rejestr pomocniczy - wezwań do Sądu,Prokuratury,
-rejestr pomocniczy - profilaktyka i szczepienia,
-dziennik przepisów KMP, KWP, KGP, MSWiA, itp.

 

WYDZIAŁ PREWENCJI:

-rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
-dziennik korespondencji jawnej sekretariatu,
-dziennik podawczy,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych,
-książka doręczeń przesyłek do sądu,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-dziennik pracy psa służbowego policji,
-książka służby i odpraw,
-książka poleceń służbowych,
-książka wydarzeń,
-książka odpraw i służby,
-książka wydania broni,
-książka ewidencji sprzętu,
-książka ewidencji notatników służbowych,
-książka wezwań funkcjonariuszy,
-ewidencja urlopów funkcjonariuszy,
-ewidencja zwolnień lekarskich,
-profilaktyka badań lekarskich,
-książka kontroli pełnienia służby,
-księga druków ścisłego zarachowania - bloczki mandatowe,
-księga druków ścisłego zarachowania - bloczki dowodów zastępczych,
-rejestr zatrzymanych dokumentów - prawo jazdy, dowód rejestracyjny,
-dziennik przepisów,
-książka ewidencji kluczy,
-książka ewidencji pieczęci i stempli.

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY:

-dziennik korespondencyjny,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr śledztw i dochodzeń podjętych,
-rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia,
-dziennik falsyfikatów,
-skorowidz ogólny,
-skorowidz podejrzanych,
-dziennik podawczy,
-dziennik pobranych śladów i materiałów z WTK KMP Lublin,
-dziennik przepisów,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych KMP Lublin,
-książka doręczeń - informatyka,
-książka doręczeń - Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ i Prokuratura Okręgowa w Lublinie,
-książka doręczeń - Prokuratura Rejonowa w Lublinie i Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe,
-rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych jawnych,
-ewidencja - urlopy,
-ewidencja - profilaktyka,
-ewidencja - zwolnienia lekarskie,
-rejestr wezwań wystawianych przez Sądy i Prokuratury,
-ewidencja osób przebywających w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-książka ewidencji kluczy,
-książka wydarzeń,
-książka służby konwojowej,
-książka wydania broni,
-księga dowodów rzeczowych,
-dziennik pracy dialogowej,
-dziennik szkolenia,
-ewidencja spraw przydzielonych referatu I,
-ewidencja spraw przydzielonych referatu II,
-rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych,
-dziennik przepisów niejawnych,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych niejawnych,
-dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
-dziennik korespondencyjny - poufne/zastrzeżone,
-dziennik korespondencyjny - tajne.

 

WYDZIAŁ WYKROCZEŃ I PRZESTĘPSTW W RUCHU DROGOWYM:

-dziennik korespondencyjny,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-dziennik podawczy,
-rejestr dokumentów przekazanych do WRD KMP Lublin,
-rejestr rachunków i faktur,
-rejestr wydanych i zdanych klisz fotograficznych,
-dziennik przepisów,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-rejestr teczek dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych,
-rejestr wezwań dla funkcjonariuszy,
-książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
-ewidencja szczegółowa mandatów karnych,
-rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości,
-rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

KOMISARIAT I POLICJI:

-dziennik korespondencji jawnej,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr osób poszukiwanych,
-dziennik podawczy,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych (KMP, Prokuratura),
-książka kontroli osób zatrzymanych,
-dziennik telegramów wychodzących,
-zeszyt poleceń służbowych OPI KPI,
-książka kontroli służby,
-książka służby i odpraw OPI KPI,
-rejestr spraw o wykroczenia,
-rejestr wezwań,
-książka dyspozytora,
-rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
-ewidencja zwolnień lekarskich,
-ewidencja urlopów pracowniczych,
-ewidencja wyjść służbowych,
-dziennik stanowiska komputerowego ODN,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-księga dowodów rzeczowych,
-książka ewidencji RDŚ I-II oraz ROR, przebywających w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy,
-książka ewidencji dzielnicowych, OPI, przebywających w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy,
-rejestr badań stanu trzeźwości,
-książka kontroli służby,
-teczka poszukiwań - ustalenia miejsca pobytu,
-teczka poszukiwań w sprawach o wykroczenia,
-książka służby i odpraw rewiru dzielnicowych,
-książka służby i odpraw OPI,
-zeszyt kontroli i nadzoru rewiru dzielnicowych,
-książka dyspozytora.

 

KOMISARIAT II POLICJI:

-rejestry śledztw i dochodzeń,
-rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
-rejestr spraw o wykroczenie,
-rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości,
-rejestr osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe,
-rejestr osób skazanych, tymczasowo aresztowanych lub czasowo przebywających na wolności,
-rejestr wydania radiostacji,
-rejestr usuniętych pojazdów,
-rejestr wezwań funkcjonariuszy,
-rejestr wydania blankietów wezwań,
-rejestr zwrotek Poczty Polskiej,
-rejestr teczek, dokumentów (jawne i niejawne),
-rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
-rejestr badań profilaktycznych,
-rejestr druków ścisłego zarachowania (mandatów i pokwitowań),
-rejestr pokwitowań mandatów karnych,
-rejestr osób poszukiwanych,
-rejestry osób skierowanych na badania lekarskie,
-rejestr zajęcia mienia od sprawców przestępstw,
-ewidencja sprzętu,
-ewidencja telegramów/telefonogramów,
-ewidencja kluczy do pomieszczeń,
-ewidencja wydania notatników służbowych,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-ewidencja urlopów policjantów i pracowników,
-ewidencja pieczątek i referentek,
-dziennik podawczy,
-dziennik korespondencji (jawne, niejawne)
-dzienniki przepisów,
-dziennik szkolenia oraz dzienniczki doskonalenia zawodowego policjantów,
-dziennik stanowiska komputerowego ODN,
-dziennik rozmów telefonicznych,
-książka dowodów rzeczowych,
-książka wydania broni,
-książka depozytu broni,
-książki służby OPI i dzielnicowych,
-książka zadań doraźnych,
-książka służby konwojowej,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych/zamiejscowych,
-pocztowa książka nadawcza,
-książka doręczeń do prokuratury Lublin-Północ,
-książka kontroli KPII,
-książka narad i odpraw służbowych,
-książka dyspozytora pojazdów służbowych,
-zeszyt kontroli broni,
-zeszyty poleceń i nadzoru,
-zeszyty rozmów telefonicznych,
-zeszyt pobytu interesantów,
-listy obecności policjantów i pracowników.

 

KOMISARIAT III POLICJI:

-dziennik korespondencji jawnej,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-dziennik podawczy,
-rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia,
-rejestr przepisów,
-rejestr urlopów i zwolnień lekarskich,
-książka doręczeń do Prokuratury Rejonowej Lublin,
-książka doręczeń do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe,
-książka doręczeń do Sądu Rejonowego w Lublinie, Wydział IV i V Rodzinny i Nieletnich,
-książka ewidencji pieczęci i stempli,
-książka nadawcza Poczty Polskiej,
-jawny rejestr WKT,
-księgi dowodów rzeczowych,
-rejestr osób poszukiwanych,
-rejestr teczek operacyjnych,
-skorowidz osób pokrzywdzonych,
-skorowidz osób podejrzanych,
-książka dyspozytora,
-książka wydawania broni,
-rejestr użycia urządzeń sprawdzających stan trzeźwości,
-rejestr kontroli trzeźwości
-dziennik ewidencji telegramów wychodzących,
-dziennik ewidencji telegramów wchodzących,
-zeszyt poleceń kierownictwa,
-książka służby konwojowej,
-zeszyt wydanych radiotelefonów,
-zeszyt ewidencji wyjść w godzinach służbowych,
-ewidencja interesantów,
-rejestr godzin nadpracowanych,
-książka ewidencji kluczy,
-książka kontroli osób zatrzymanych,
-teczka zagadnieniowa dot. zagrożenia terrorystycznego,
-krajowy spis abonentów telekopiarek sieci Polifax - A i sieci miejskiej,
-książka kontroli sprzętu uzbrojenia,
-zeszyt kontroli służby
-książki służby i odpraw (SK, RDZ, OPI)
-rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie i psychologiczne.

 

KOMISARIAT IV POLICJI:

-rejestr dzienników, książek ewidencji i teczek,
-dziennik korespondencji jawnej sekretariatu,
-rejestr pomocniczy sekretariatu,
-skorowidze - imienny i rzeczowy,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr czynności sprawdzających i odmów,
-książka dowodów rzeczowych,
-rejestr notatników policjantów Rewiru Dzielnicowych,
-książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowym,
-rejestry spraw o wykroczenia,
-książka służby i odpraw dzielnicowych,
-dziennik podawczy dyżurnego,
-książka kontroli osób zatrzymanych,
-książka wydawania broni z pododdziału,
-książka ewidencji kluczy,
-książka konwojowa,
-książka kontroli broni służbowej,
-zeszyt narad i poleceń,
-książka służb i odpraw OPI,
-rejestr przebywania policjantów KPIV w miejscu pełnienia służby poza godzinami służby,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych - sądy,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych - prokuratury,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach,
-rejestr pobierania urządzenia kontrolno-pomiarowego Alcotest,
-dziennik szkolenia,
-dziennik telegramów wchodzących,
-rejestr wydanych notatników dla Wydziału Kryminalnego,
-rejestr wydanych notatników OPI,
-teczka dokumenty rejestracyjno-sprawdzające,
-rejestr zdjęć poglądowych,
-rejestr zwolnień lekarskich,
-rejestr urlopów,
-książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
-zeszyt druków statystycznych,
-ewidencja kart Mrd-5,
-rejestr zabezpieczonych dowodów rzeczowych,
-dziennik podawczy,
-książka wydarzeń,
-rejestr wydawanych radiostacji,
-rejestr osób wchodzących do KP IV,
-rejestr badań trzeźwości,
-rejestr przyjęć interesantów,
-rejestr holowań,
-rejestr zabezpieczonych samochodów,
-rejestr zabezpieczonego mienia na poczet przyszłej kary,
-dziennik alarmowania,
-zeszyt kontroli pomieszczeń KP IV,
-rejestr sprawdzonyc telefonów komórkowych.
 

 

KOMISARIAT V POLICJI:

-dziennik korespondencji jawnej sekretariatu/pionu - skorowidze,
-dziennik podawczy,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
-rejestr dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
-dziennik przepisów prawnych,
-książka ewidencji pobranych kluczy,
-dziennik podawczy do prokuratury i sądów,
-rejestr pocztowa książka nadawcza,
-książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
-rejestry urlopów, zwolnień i profilaktyki,
-rejestr wezwań do sądu policjantów,
-rejestr spraw o wykroczenia,
-książka służby i odpraw Sekcji Kryminalnej, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego i Rewiru Dzielnicowych,
-rejestr osób poszukiwanych,
-rejestry operacyjne,
-księga dowodów rzeczowych,
-księga utraconych telefonów komórkowych,
-książka dyspozytora,
-dziennik telefonogramów przychodzących i wychodzących,
-książka kontroli osób zatrzymanych,
-książka służby konwojowej,
-rejestr mobilnych terminali noszonych, wydanych do służby,
-rejestr radiotelefonów nasobnych, wydanych do służby,
-książka wydania broni z pododdziału,
-rejestr potwierdzeń osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych, czasowo przebywających na wolności,
-ewidencja wyjść służbowych w godzinach pracy,
-rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym,
-rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,
-rejestr holowanych pojazdów,
-rejestr druków KSIP,
-rejestr nadgodzin,
-książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu.

 

KOMISARIAT VI POLICJI:

-dziennik podawczy,
-książka kontroli osób zatrzymanych,
-książka kontroli osób zatrzymanych (nieletnich),
-książka służby konwojowej,
-książka dyspozytora,
-książka radiostacji,
-książka depozytu broni,
-książka ewidencji kluczy,
-dzienniki korespondencyjne,
-dzienniki pomocnicze,
-dzienniki ewidencyjne wykonanych dokumentów,
-rejestr teczek i dokumentów,
-skorowidz imienny,
-skorowidz rzeczowy,
-książka doręczeń,
-dziennik korespondencji z prokuraturą,
-rejestr absencji,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr spraw o wykroczenia,
-rejestr czynności sprawdzających,
-książka służby i odpraw,
-rejestr spraw przydzielanych.

 

KOMISARIAT VII POLICJI:

-dziennik korespondencyjny,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr śledztw i dochodzeń podjętych,
-rejestr postępowań sprawdzających,
-dzienniki podawcze,
-dzienniki przepisów,
-książka doręczeń miejscowych do KMP w Lublinie,
-rejestr teczek, dokumentów,dzienników i książek ewidencyjnych niejawnych,
-ewidencja urlopów,
-ewidencja profilaktyki,
-ewidencja zwolnień lekarskich,
-rejestr wezwań,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-ewidencja pieczęci i stempli,
-ewidencja Mrd-5,
-ewidencja kluczy,
-ewidencja telefonogramów,
-rejestry przydziału korespondencji,
-książka radiostacji,
-książka dyspozytora,
-ksiązka broni,
-elektroniczna książka służby dyżurnego,
-książka zatrzymanych,
-zeszyt interesantów,
-zeszyt interesantów w sprawach skarg i wniosków,
-książka dowodów rzeczowych,
-dzienniki korespondencyjne do dokumentów niejawnych,
-dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
-rejestry spraw o wykroczenie.

 

KOMISARIAT VIII POLICJI:

-książka telefonogramów wychodzących,
-książka telefonogramów wchodzących,
-książka zatrzymań w PDOZ,
-konwoje,
-książka zatrzymań nieletnich,
-książka broni,
-książka nadgodzin,
-książka wydanych kluczy,
-zeszyt wydanych radiotelefonów,
-rejestr terminali,
-książka dyspozytora,
-dziennik korespondencyjny,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-ewidencja zwolnień lekarskich i urlopów,
-książka doręczeń do prokuratury,
-książka doręczeń do sądów,
-książka doręczeń do wydziału komunikacji UM,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych do KMP w Lublinie,
-książka doręczeń przesyłek miejscowych do Laboratorium Kryminal. KWP w Lublinie,
-książka pocztowa nadawcza,
-wykazy wysłanej poczty resortowej,
-wykazy odebranej poczty resortowej,
-wykazy listów wysłanych za pośrednictwem UP,
-książka skierowań na badania kierowców,
-zeszyt zabezpieczonych pojazdów,
-książka dowodów rzeczowych,
-RSOW,
-wykazy przesłanych druków KSIP,
-dziennik przepisów,
-książka ewidencji sprzętu (uzbrojenie),
-książka ewidencji sprzętu (sprzęt biurowy),
-książka ewidencji sprzętu (sprzęt kwaterunkowy).

-rejestr opinii laboratyryjnych,
-rejestr faktur i rachunków,
-rejestr upoważnień do poczty specjalnej,
-rejestr wezwań,
-rejestr zwrotów listów z Poczty Polskiej,
-rejestr czystych blankietów wezwań,
-rejestr teczek,
-rejestr książek,
-dziennik korespondencyjny "tajny",
-dziennik korespondencyjny "poufny",
-dziennik korespondencyjny "zastrzeżony",
-dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
-ewidencja pieczęci,
-skorowidze imienne,
-skorowidze rzeczowe,
-skorowidze podejrzanych,
-książka kontroli sanitarnej.

 

KOMISARIAT POLICJI W BEŁŻYCACH:

-dziennik korespondencji jawnej i niejawnej,
-dzienniki podawcze,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia,
-rejestr spraw o wykroczenia,
-rejestr zatrzymanych praw jazdy,
-ewidencja zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
-rejestr pieczęci i stempli,
-rejestr wydanych skierowań na badania psychologiczne i lekarskie,
-dzienniki aktów prawnych jawnych i niejawnych,
-ewidencja broni,
-ewidencja sprzętu w użytkowaniu,
-ewidencja urlopów,
-ewidencja zwolnień lekarskich,
-ewidencja badań profilaktycznych,
-skorowidz imienny,
-rejestr teczek operacyjnych,
-książka dowodów rzeczowych,
-rejestr spraw przydzielonych,
-rejestr teczek,
-rejestr wezwań dla policjantów,
-pocztowa książka nadawcza,
-rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa,
-książka doręczeń,
-książka doręczeń akt przekazanych do prokuratury,
-książka służby i odpraw,
-książka dyspozytora,
-książka wydawania broni,
-rejestr wykonanych holowań,
-rejestr pobranej krwi,
-ewidencja telegramów,
-dziennik stanowiska ODN,
-zeszyt pracy dialogowej,
-ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
-książka osób zatrzymanych,
-książka służby konwojowej,
-książka dozoru Policji,
-rejestr godzin nadliczbowych,
-książka druków ścisłego zarachowania (MKK),
-książka rozliczeń mandatowych,
-rejestr wydanych notatników służbowych,
-rejestr wydanych pokwitowań.

 

KOMISARIAT POLICJI W BYCHAWIE:

-dziennik korespondencyjny jawny,
-dziennik podawczy,
-rejestr śledztw i dochodzeń,
-rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
-skorowidz do dziennika korespondencyjnego,
-rejestr meldunków informacyjnych - koordynacja i nadzór nad sprawami prowadzonymi przez jednostki niższego szczebla oraz komunikaty, wnioski koordynacyjne,
-rejestr wezwań dla funkcjonariuszy,
-rejestr wezwań wysyłanych do obywateli,
-rejestr teczek dokumentów jawnych,
-rejestr upoważnień do nadawania i odbioru przesyłek z placówki poczty specjalnej KMP Lublin,
-rejestr urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich,
-rejestr badań profilaktycznych,,
-rejestr skierowań na badania lekarskie,
-rejestr wydanych druków wezwań,
-ewidencja wyników badań lekarskich,
-ewidencja obecności i karty pracy pracowników cywilnych,
-dziennik przepisów,
-zeszyt kontroli,
-rejestr pieczęci i stempli,
-książka dyspozytora,
-książka kluczy,
-książka osób zatrzymanych,
-rejestr holowanych pojazdów,
-rejestr pobranej krwi,
-rejestr badań alkomatem,
-rejestr telegramów,
-rejestr Mrd-5.

 

KOMISARIAT POLICJI W NIEMCACH:

-dziennik korespondencji jawnej, niejawnej,
-dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
-rejestr teczek operacyjnych,
-dziennik przepisów niejawnych, jawnych,
-dziennik podawczy,
-rejestr spraw i dochodzeń,
-skorowidz osób poszkodowanych, podejrzanych,
-rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
-rejestr spraw o wykroczenia,
-rejestr skierowań na badania lekarskie i psychologiczne,
-rejestr zatrzymanych praw jazdy,
-rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
-wykaz przesyłek jawnych, niejawnych,
-ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
-rejestr dzienników książek ewidencyjnych i teczek jawnych, niejawnych,
-książka dowodów rzeczowych,
-książka doręczeń,
-książka ewidencji pieczęci i stempli,
-książka nadawcza Poczty Polskiej,
-rejestr osób poszukiwanych,
-książka dyspozytora,
-książka wydawania broni,
-rejestr użycia urządzeń sprawdzających stan trzeźwości,
-rejestr kontroli trzeźwości policjantów KP Niemce,
-dziennik ewidencji telegramów,
-książka służby konwojowej,
-zeszyt ewidencji wyjść w godzinach służbowych,
-rejestr godzin nadpracowanych,
-książka służb i odpraw,
-rejestr spraw przydzielonych dzielnicowym,
-zeszyt poleceń kierownictwa,
-książka kontroli osób zatrzymanych,
-książka kontroli służby,
-książka kontroli broni.

 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 26.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Ślusarczyk Wydział Kryminalny KMP
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Ślusarczyk
do góry