Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Pełnomocnik - Agnieszka Śliwka

Sekretariat tel. (081) 535-58 -81

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie jest komórką organizacyjną, działającą w pionie służby wspomagającej działalność Policji w zakresie logistycznym, technicznym i organizacyjnym realizującym następujące zadania:

 1.  Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w komendzie, w tym ich ochrony fizycznej.

 2. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych eksploatowanych w komendzie i jednostkach podległych służących do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych.

 3. Prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do policjantów, pracowników oraz kandydatów do służby lub pracy w Policji, wydawanie lub odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa.

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w systemach informatycznych komendy.

 5. Szkolenie policjantów i pracowników Policji w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 6. Kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych.

 7. Prowadzenie kancelarii tajnej komendy w tym:

        a) przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie przesyłek niejawnych,

b) udostępnianie do zapoznania i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym
osobom,

        c) kontrola postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

        d) prowadzenie rejestru i zbioru obowiązujących aktów prawnych MSWiA, KGP,
        KWP i KMP zawierających informacje niejawne wraz z ewidencją ich przydziału
        komórkom i jednostkom organizacyjnym.

 1. Opracowanie i aktualizacja planu ochrony komendy oraz nadzorowanie jego realizacji.

 2. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta Miejskiego i Jego Zastępców.

     10. Nadzór nad archiwizacją dokumentacji jawnej i niejawnej oraz prowadzenie składnicy
      akt w komendzie w tym organizowanie, przechowywanie, opracowywanie i
      brakowanie zasobu archiwalnego komendy oraz udostępnianie zbiorów archiwalnych
      uprawnionym podmiotom.

 1. Ewidencjonowanie, gromadzenie i udostępnianie aktów prawnych oraz współdziałanie z radcą prawnym przy wydawaniu wewnętrznych aktów prawnych.

 2. Obsługa kancelaryjna korespondencji jawnej wpływającej do komendy oraz nadzór nad obiegiem informacji jawnych w komendzie i jednostkach podległych.

 3. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 4. Współpraca o ze służbami ochrony państwa w zakresie w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 21.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Ślusarczyk Wydział Kryminalny KMP
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Ślusarczyk
do góry